Algemene voorwaarden

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Hieronder vind u de algemene voorwaarden aangaande alle trainingen die aangeboden worden door Mozion.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij direct of indirect bij Mozion heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2 – Facturering

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant,automatische incasso te worden voldaan, voorafgaand aan de gemaakte afspraak. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Mozion, daarbij zullen de redelijke kosten die Mozion in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer.

Artikel 3 – Tijdstip en plaats van de training

Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien Mozion niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Mozion bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

De deelnemer dient zich bij voorkeur 5 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie.

Artikel 4 – Trainingsprogramma

Op Mozion rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde personal trainers. Mozion is bevoegd om lopende het trainingsprogramma een nieuwe personal trainer aan te wijzen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Mozion is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Mozion is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Mozion is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intake-formulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Mozion is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding

Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

Mozion werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak. De (trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Mozion de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 7 – Gedragsregels bij deelname aan de training

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Mozion heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Mozion te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Mozion en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Mozion en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Mozion. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Mozion om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.